Sprzedaż towarów, które otrzymujemy nieodpłatnie

2017-10-06 08:00
Wielu podatników ma problem z księgowaniem towarów, które otrzymują nieodpłatnie. Jest to bowiem przychód, z którego jak wiadomo należy uregulować podatek. 
 
Ustawa o podatku dochodowym stwierdza, że każdą sprzedaż towarów realizowaną przez podatnika należy opodatkować. Za przychód uznaje się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W takim przypadku za jego wartość uznaje się wartość opartą na cenach rynkowych dotyczących tego samego rodzaju i gatunku. 
 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że w przypadku nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, jak również innych odpłatnie nabytych świadczeń kosztem uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia jest wartość z tytułu ich otrzymania, wartości przychodu z tytułu ich otrzymania powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy.  
 
Tym samym w przypadku sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych towarów wysokość opodatkowanego przychodu może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodu.