Sekcje PKD

2017-07-20 15:39

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty podział działalności gospodarczych, które funkcjonują w Polsce. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność zobowiązany jest do wyboru numerów PKD, które będą odpowiadały profilowi prowadzonej działalności. 

Podział PKD na sekcje:
- sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
- sekcja B - górnictwo i wydobywanie,
- sekcja C - przetwórstwo przemysłowe,
- sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
- sekcja F - budownictwo,
- sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
- sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,
- sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
- sekcja J - informacja i komunikacja,
- sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
- sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
- sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
- sekcja P - edukacja,
- sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
- sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
- sekcja S - pozostała działalność usługowa,
- sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 - sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne.