Pełnomocnictwo - nowe przepisy!

2017-09-22 09:48

Najnowsze zmiany przewidują trzy rodzaje pełnomocnictw:

1. Pełnomocnictwo ogólne, w ramach którego pełnomocnik może działać w imieniu płatnika, podatnika bądź inkasenta we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach które należą do właściwości organów kontroli skarbowej i organów podatkowych. 

2. Pełnomocnictwo szczególne, w ramach niego pełnomocnik może działać w konkretnie określonej przez przedsiębiorcę sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.    

3. Pełnomocnictwo do doręczeń jest konieczne gdy doręczanie pism nie odbywa się drogą elektroniczną gdy nie zostało udzielone pełnomocnictwo ogólne bądź szczególne. Upoważnia ono do doręczania gdy następuje zmiana adresu zamieszkania lub pobytu na adres w państwie, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.    

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.