Mikro przedsiębiorca

2017-07-06 11:33

Najważniejsze informacje o spółkach, księgowości oraz przepisach prawa!

 

Kim jest mikro przedsiębiorca?


Tym mianem nazywamy przedsiębiorcę , który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.


 

Ustawa o Rachunkowości mówi jasno, że jednostka mikro to:

a) spółki handlowe, inne osoby prawne, jeśli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

1.

  • suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 3 mln zł,

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln zł

  • wielkość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób.

 

  1. b) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w przeliczeniu na walutę polską nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy.

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.