Kim jest notariusz?

2017-09-08 09:12

Notariusz jest mianowany jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Mianem notariusza prawnika notariatu upoważnionego do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz to osoba zaufania publicznego, który wykonuje wszystkie czynności w charakterze urzędowym.

Notariusz a swoje czynności pobiera taksę notarialną, opłatę ustalaną rozporządzeniem ministra, która jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.


Do czynności notarialnych należy m.in.:
- sporządzanie aktów notarialnych,
- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
- podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
- sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem),
- doręczanie oświadczeń,
- spisywanie protokołów (zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia dziedziczenia, przebiegu aukcji itp.), - sporządzanie protestów weksli i czeków,
- sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.