Dla kogo nowa stawka ryczałtowa?

2016-08-26 11:32

Od 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona nowa staka ryczałtowa. Wynosi ona 2 % i jak mówi jeden z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla uzykujących przychody z: 

"(...) ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów(...)"

Korzystanie z opodatkowania według tej stawki nie jest takie łatwe. Trzeba spełnić następujące warunki:

1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

 2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze,

3. sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach (miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach),

4. podatnik prowadzi ewidencje sprzedaży,

5. podatnik nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej.

Poznaj wady i zalety prowadzenia uproszczonej księgowości!