Audyt finansowy

2016-06-18 12:52

Boisz się audytu? Niepotrzebnie! Audyt, a inaczej rewizja finansowa, na uwadze ma jedynie dobro Twojego przedsiębiorstwa! Proces ten polega na dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania finansowego przez specjalistę, czyli biegłego rewidenta. W efekcie tego działania dowiemy się czy sprawozdanie w naszej firmie dokładnie i bezbłędnie przedstawia sytuacje majątkową firmy. Biegły rewident przedstawia opinie i raport ze swoich obserwacji oraz określa czy kontrolowane przedsiębiorstwo nie jest zagrożone przez co najmniej najbliższe 12 miesięcy.

Audyt finansowy stwierdza:

  • czy sprawozdanie zostało przedstawione na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

  • czy jest ono zgodne z obowiązującymi w jednostce przepisami prawa określonymi przez postanowienia umowy bądź statutu,

  • czy jest zgodne z polityką rachunkowości,

  • czy w sprawozdanie nie wkradł się żaden błąd.


Należy pamiętać, że audyt nie jest kolejną kontrolą, mającą na celu wytykanie podmiotowi błędów i naniesieniu na niego jak największej ilości konsekwencji prawnych i majątkowych. Rewizja finansowa przeprowadzana jest dla dobra Twojego przedsiębiorstwa.