Aktywa i pasywa

2017-08-04 09:56

Aktywa wraz z pasywami są składnikami bilansu przedsiębiorstwa, który tworzony jest po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Aktywa nazywane są majątkiem przedsiębiorstwa, natomiast pasywa są źródłem finansowania majątku. Zasada równowagi bilansowej mówi, że w bilansie suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Pasywa według tej ustawy to aktywa pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu. 

Aktywa dzielą się na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, natomiast pasywa dzielą się na kapitały własne oraz na kapitały obce czyli zobowiązania.