Umowa o dzieło

2018-04-06 08:33

Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowa zlecenie nazywana jest często umową rezultatu, gdyż jej przedmiotem muszą być czynności, które dają określony rezultat.

 

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy przyjmującym zlecenie, który zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecającym, który zobowiązuje się do zapłaty za wykonane dzieło.

 

Elementy umowy o dzieło:

- oznaczenie stron umowy,

- określenie przedmiotu umowy,

- wynagrodzenie za wykonanie dzieła,

- określenie terminu rozpoczęcia i terminu zakończenia wykonywania określonego dzieła,

- nieobowiązkowo inne ustalenia dotyczące wykonywanego dzieła,

- podpisy obu stron umowy.

 

Osoba, która wykonuje dzieło ponosi pełną odpowiedzialność za wynik swojej pracy. Wykonawca może wykonać dzieło w dowolnym czasie i miejscu, chyba żę w umowie jest inaczej. Umowa zlecenie nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron, jednak zarówno wykonawca jak i zlecający mają prawo od niej odstąpić lecz tylko w określonych sytuacjach.