Przedstawiciel podatkowy

2017-10-20 07:46

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Zgodnie z ustawą o VAT przedstawicielem podatkowym może może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jeśli spełnia poniższe warunki:

- posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce,

- jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT,

- jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- przez ostatnie 24 miesiące nie została skazana prawomocnie za popełnienie przestępstwa skarbowego,

- przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami określonych podatków, które stanowią dochód państwa.

Kiedy należy ustanowić przedstawiciela podatkowego?

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązani są podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego, a podlega obowiązkowej rejestracji jako płatnik VAT czynny.

 

Czym zajmuje się przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu swojego mocodawcy jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku oraz prowadzi i przechowuje dokumentację, a także inne czynności, które wynikają z przepisów ustawy, jeśli jest do tego upoważniony.