Praca w porze nocnej

2018-01-26 10:06

Pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego minimum ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Szczegółowe przepisy dotyczące pracy w porze nocnej zawarte są w Kodeksie pracy. Pora nocna powinna zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 21, a kończyć nie później niż o godzinie 7.

Pracownikom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej. Wysokość dodatku przysługującego pracownikami wynosi 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Praca w porze nocnej ma uciążliwy charakter, dlatego pracodawca nie może zatrudniać w nocy kobiet w ciąży, młodocianych pracowników oraz osób niepełnosprawnych (chyba, że zgodę wyrazi na to lekarz) i osób opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (chyba, że osoba ta wyrazi na to zgodę).

Pracodawca, który nie stosuje zakazu zatrudniania takich pracowników w porze nocnej naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.