Podatek i jego funkcje

2016-07-08 11:46

Podatkiem nazywamy obowiązkowe świadczenie pieniężne, które jest pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostkę samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.  
 
Daniny uznawane zgodnie z polskim prawem za podatki muszą mieć 4 cechy: 
- nieodpłatność, 
- przymusowość, 
- bezzwrotność, 
- powszechność. 
 
Podatki dzielimy na: 
- BEZPOŚREDNIE: nałożone są na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy. 
- POŚREDNIE – nałożone zostają na przedmiot spożycia, np. podatek od towarów i usług. 
 
Podatki mają swoje określone funkcje, w tym podstawowe takie jak: 
- fiskalna, inaczej dochodowa – podatek jest podstawowym rodzajem dochodów budżetowych, 
- regulacyjna – związana jest z kształtowaniem dochodu i majątku będącego w dyspozycji podatników, 
- stymulacyjna – polega na wykorzystaniu instrumentów podatkowych celem wywarcia wpływu na warunki działania jednostek, a także na kierunki i tempo ich rozwoju, 
- informacyjna – oznacza dostarczenie informacji o prawidłowościach lub nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych.