Bilans w przedsiębiorstwie.

2017-03-09 10:00

Bilans w przedsiębiorstwie przedstawia stan majątkowy jednostki w czasie prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wyników finansowych. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów sporządzany na początek (bilans otwarcia) i na koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego przez podmioty, które prowadzą pełną księgowość. 

Bilans jest obowiązkowym sprawozdaniem finansowym. Powinien on posiadać cechy:

- zupełność - bilans obejmuje dane dotyczące zdarzeń, które wystąpiły w określonym czasie,
- rzetelność - prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
- sprawdzalność - możliwośc porównania pozycji bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
- ciągłość - bilans zamknięcia jednego okrsu jest bilansem otwarcia kolejnego,
- przejrzystość - bilans posiada określoną formę, dzięki czemu możliwa jest analiza finansowa.

Na bilans składają się:

  1. Aktywa Trwałe, 
  2. Aktywa Obrotowe,
     
  3. Kapitały własne,
  4. Zobowiązania.
Aktywa Trwałe znajdują się po lewej stronie w bilansie i kwalifikują się jako środki wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w okresie dłuższym niż 1 rok. Zużywają się stopniowo, firma korzysta z nich w czasie bieżącej działalności handlowej, usługowej bądź produkcyjnej. W przypadku aktywów obrotowych okres użytkowania nie przekracza 1 roku i bardzo często wystarczają tylko na jednen proces produkcyjny. Do AO zalicza się głównie zapasy.
 
Kapitały własne należą do bilansu pod nazwą pasywa i znajdują się po prawnej stronie. Kapitał Własny jednostki stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi zadłużeniami. Na KW składa się wkład wspólników , kapitał zakładowy oraz zysk bądź  strata. Zobowiązania to drugi podział pasyw. Jak sama nazwa mówi przedstawiają zobowiązania finansowe jednostki wobec zewnętrznych kontrahentów.